Aktualności

W bibliotece

 • chętnie cię widzimy
 • nie stawiamy stopni
 • do niczego nie zmuszamy

 CZYTAJCIE, A ZNAJDZIECIE

Bo w książkach można znaleźć wszystko,
radość, mądrość i odpowiedzi na wiele pytań.
Książka może wam coś doradzić, podsunąć pomysł.
Nauczy Was myśleć i rozumieć,
Pamiętać o ważnych rzeczach, a głupstwa puszczać w niepamięć.
Radzić sobie i pomagać innym,
Śmiać się do łez i przez łzy.

Kanon lektur

Szkoła Podstawowa I etap edukacyjny
klasy I - III

Klasa I

 1. Władyslaw belza - "kto Ty jesteś? Polak mały"
 2. Jan Brzechwa - wybrane wiersze
 3. Czesław janczarski - "jak Wojtek został strażakiem'

Klasa II

 1. J. i W. Grimm - "Baśnie"
 2. W. Chotomska - "Wars i Sawa"
 3. A.A. Milne - "Kubuś Puchatek" - fragmenty
 4. J. Poraźińska -  "Szewczyk Dratewka"

Klasa III

 1. D. Wawiłow - "Ja chcę mieć przyjaciela"
 2. Legenda - "Czarownica znad Bełdan"
 3. H. Ch. Andersen - "Księżniczka na ziarnku grochu"
 4. W. Markowska, A. Milska - "Kto jest najpotężniejszy na świecie"
 5. T. Jansson - "Muminki"
 6. L. J. Kern - "Ferdynand Wspaniały"
 7. Alina i Czesław Centkiewiczowie - "Anaruk, chłopiec z Grenlandii"
 8. H. Ch. Andersen - "Baśnie"
 9. Roman Pisarski - "O psie, który jeździł koleją"
 10. J. Grabowski - "Puc, Bursztyn i goście"
 11. Mira Jaworczakowa - "Oto jest Kasia"
 12. ks. Jan Twardowski- "Patyki i patyczki"
 13. Joanna Kulmowa- "Wybór wierszy dla dzieci"
 14. Astrid Lindgren - "Dzieci z Bullerbyn"

Szkoła Podstawowa II etap edukacyjny

klasy IV - VI

 1. Carlo Collodi - "Pinokio"
 2. Wiktor Gomulicki - "Wspomnienia niebieskiego mundurka"
 3. Irena Jurgielewiczowa - "Ten obcy"
 4. Rudyard Kipling - "Ksiega Dżungli"
 5. Józef Ignacy Kraszewski - "Stara Baśń"
 6. Clive Staples Lewis - "Opowieści z Narnii"; cz.I Lew, czarownica i stara szafa
 7. Kornel Makuszyński - "Szatan z siódmej klasy"
 8. Lucy Maud Montgomery - "Ania z Zielonego Wzgórza"
 9. Edmund Niziurski - "Sposób na Alcybiadesa"
 10. Henryk Sienkiewicz - "W pustyni i w puszczy"
 11. Alfred szklarski - "Tomek w krainie kangurów"
 12. ks. Jan Twardowski - "Zeszyt w kratkę"
 13. Mark Twain - "Przygody Tomka Sawyera"
 14. Juliusz Verne - "W 80 dni dookoła świata"
 15. Stanisław Lem - "Bajki robotów"

PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

 Z biblioteki mogą korzystać:
 uczniowie

 •  nauczyciele
 •  inni pracownicy szkoły
 •  rodzice na podstawie kart czytelniczych uczniów

Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

Korzystający z biblioteki są zobowiązani do dbałości o wypożyczone materiały. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na 2 – 3 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć lub ograniczyć ilość wypożyczonych książek (uczestnicy olimpiad i konkursów ), może prolongować termin zwrotu.
Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji lub o przygotowanie mu materiałów czy bibliografii na określony temat. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Zauważone w trakcie wypożyczania uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza, lub wpłacić dwukrotną wartość zgubionej książki.
Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
Uczniom biorącym udział w pracy biblioteki mogą być przyznane nagrody na zakończenie roku szkolnego.

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

Czytelnik może korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych. Dostęp do zbiorów jest wolny. Wykorzystane czasopisma odnosi się na miejsce. Książki oddaje się bibliotekarzowi. W przypadku trudności w korzystaniu ze zbiorów należy zwrócić się

o pomoc do bibliotekarza. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego, w szczególnych przypadkach mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu przed lekcjami następnego dnia.

 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W BIBLIOTECE

 W książce nie wolno robić notatek, kreślić, zaginać kartek. Używać tylko zakładki! Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu, wyposażenia biblioteki oraz kulturalnego zachowania się. Czytelnicy nie stosujący się do regulaminu mogą być czasowo pozbawieni prawa korzystania z biblioteki.          

Zarządzenie nr 18/ 2016/2017

Procedura ewidencjonowania i udostępniania podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
zakupionych ze środków dotacji docelowej
w Szkole Podstawowej w Odrzechowej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DZ.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283)
 • Wewnętrzne zasady rachunkowości obowiązujące w szkole, w skład której wchodzi biblioteka

Definicje

Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością organu prowadzącego szkołę.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283) i podlegają kontroli zbiorów (skontrum). Podręczniki w formie papierowej wpisywane są do Księgi Broszur i Podręczników
 3. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji bibliotecznej, są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu. W dokumentacji szkolnej przez okres użytkowania materiałów ćwiczeniowych (najczęściej rok) przechowywane są klasowe listy potwierdzające odbiór tych materiałów.
 4. Biblioteka nieodpłatnie: a) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową; b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną; uczeń na polecenie nauczyciela, a w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem może wypożyczyć na określony czas materiały edukacyjne; c) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
 5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI PROGRAMÓW NAUCZANIA.
 6. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego: a) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w ostatnim dniu nauki w szkole; b) w przypadku ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych - uczeń nie oddaje w szkole macierzystej, a wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego nową szkołę. Szkoła macierzysta wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, w której uczeń kontynuuje naukę biblioteczny protokół zdawczo-odbiorczy o przekazaniu materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.
 7. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 8. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia (z winy ucznia) lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.
 9. Szkoła nie może zażądać zwrotu kosztów za zniszczony podręcznik po trzech latach użytkowania.
 10. W przypadku podręcznika przygotowanego przez MEN (np. „Naszego elementarza”) zwrócona kwota będzie stanowić dochód budżetu państwa. Wartość 1 części podręcznika wynosi 4,34zł.
 11. Po okresie użytkowania wskazanym w Ustawie ( 3 latach) zniszczone i nieaktualne podręczniki podlegają zubytkowaniu ze stanu biblioteki zgodnie z procedurą ewidencji zbiorów obowiązującą w placówce.

Wprowadzona zarządzeniem  Dyrektora Szkoły Podstawowej w Odrzechowej nr 18/2016/2017 z dnia 7.02.2017 roku.