Aktualności

      

    

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica czynna jest codziennie (oprócz sobót i niedziel) w godzinach dostosowanych do kończonych lekcji przez dzieci
 2. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie klas 0 – VI .
 3. Świetlica przeznaczona jest dla uczniów dojeżdżających - ze względu na wyjazd ze szkoły.
 4. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców (opiekunów) oraz potwierdzenie o zatrudnieniu obydwojga rodziców (w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym - dotyczy zatrudnienia – dziecko zostanie skreślone z listy uczestników świetlicy).
 5. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowawcy świetlicy.
 6. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy.
 7. W świetlicy zatrudnia się pracowników pedagogicznych – nauczycieli wychowawców świetlicy, którzy sączłonkami Rady Pedagogicznej.
 8. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z  wychowawcami klas.
 9. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 10. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym. 
 11. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi  wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 12. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo poinformować na piśmie o tym wychowawcę świetlicy lub wypełnić odpowiednie oświadczenie.
 13. Nie ma wyjść na tzw. „Prośbę” czy też „Kiedy dziecko będzie chciało”. Rodzice pisemnie podają konkretną godzinę samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy.
 14. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy)
 15. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci. Prosimy aby dzieci  nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP itd
 16. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
 17. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.
 18. Powyższa karta zgłoszenia wraz z regulaminem jest dokumentem. Za niezgodność podanych danych (miejsce pracy,  czas pracy) ze stanem faktycznym będą wyciągane konsekwencje prawne.
 19. Osobom nieupoważnionym oraz Opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane.

Karta zapisu na świetlicę