Informuję, że od 18 stycznia 2021 r. zajęcia lekcyjne dla klas 1-3 odbywać się będą stacjonarnie w szkole wg dotychczasowego planu lekcji oraz zgodnie z obowiązującymi w naszej szkole Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w związku z istniejąca pandemią.

Dzieci z klas 1-3 zapisane na obiady lub na świetlicę, korzystają z tych form na warunkach i w godzinach sprzed zawieszenia zajęć stacjonarnych.

Klasy 4 – 8 kontynuują naukę w trybie zdalnym według planu lekcji podanego w e-dzienniku.

Konsultacje dla uczniów klasy 8 odbywają się według dotychczasowych zasad.

Oddział przedszkolny pracuje bez zmian.

Od poniedziałku istnieje możliwość dowożenia uczniów. Godziny odjazdu busa: 7:25 przystanek przy Instytucie, 7:35 przystanek "Osiedle".

Proszę o ponowne zapoznanie się z funkcjonującymi Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa, aktualnymi wytycznymi sanitarnymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych oraz o zaopatrzenie dzieci w maseczki konieczne do przebywania uczniów w części wspólnej szkoły (korytarze, toalety, szatnia).